00:24 ICT Thứ tư, 28/06/2017

Tin tức chung

Kho bài giảng e-Learning

Liên kết
Trang nhất » Đơn vị tổ chức

     Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-Learning Quốc gia được tổ chức bởi Cục Công nghê thông tin, Bộ GDĐT và Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.TING dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cục Công nghệ thông tin


Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 2 tháng 7 năm 2007. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, bao gồm: nghiên cứu, ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực trong ngành giáo dục theo quy định của pháp luật. Cục Công nghệ thông tin là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

(Về chức năng, nhiệm vụ được trích tại Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2010) Cụ thể:

A. Chức năng:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CNTT trong ngành giáo dục, bao gồm: nghiên cứu, ứng dụng, phát triển nguồn nhân lực về CNTT trong ngành giáo dục theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin trong giáo dục.

Cục Công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1.  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực CNTT (bao gồm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực) trong phạm vi toàn ngành; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành.

2.  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành chiến lược, chính sách, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục và trong dạy học, bao gồm cả các chương trình mục tiêu về ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực CNTT trong ngành giáo dục và cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức, điều hành, theo dõi, tổng hợp việc triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT được Bộ trưởng phê duyệt. Giúp Bộ trưởng xây dựng, theo dõi, tổng hợp các chương trình đào tạo nhân lực CNTT.

3.  Giúp Bộ trưởng trong việc:


a) Chỉ đạo xây dựng các quy định, hướng dẫn quản lý kỹ thuật, nghiệp vụ trong ứng dụng CNTT phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quốc tế; đề xuất và tham gia chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về CNTT;

b) Chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước khác trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án ứng dụng CNTT mang tính liên ngành.

 
4.  Chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị, cơ sở giáo dục và đào tạo về hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý trường học; xây dựng hệ thống thông tin, thu thập dữ liệu; xây dựng hệ thống liên lạc, kết nối mạng giáo dục và trang thiết bị CNTT.

5.  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyển chọn, thẩm định, tham mưu trình Bộ trưởng ban hành danh mục sản phẩm CNTT dùng trong ngành giáo dục (gồm thiết bị phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, giáo trình tài liệu, sách tham khảo, chương trình giảng dạy, chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nội dung và chương trình học trực tuyến); tuyển chọn, thẩm định và trang bị các phần mềm thiết yếu để sử dụng chung cho toàn ngành; xây dựng và triển khai đề án mạng giáo dục, phát triển nội dung thông tin giáo dục số, phần mềm giáo dục và công nghệ giáo dục bao gồm thư viện điện tử, thư viện giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, thư viện đề thi, học liệu mở, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo và phần mềm mô phỏng, khai thác sử dụng và dạy học dùng mã nguồn mở và công nghệ học điện tử (e-Learning) để chia sẻ dùng chung và thống nhất sử dụng trong ngành; xây dựng các yêu cầu kỹ thuật cho các gói thầu bằng nguồn vốn sử dụng hoạt động ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực CNTT.

6.  Là đơn vị đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng tổ chức thẩm định về chuyên môn các dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả các cấu phần CNTT của các dự án ODA và các chương trình, đề án, dự án thuộc Bộ) gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính hoặc Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em tổng hợp để trình Bộ trưởng quyết định đầu tư dự án và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hoặc quyết định đầu tư dự án theo uỷ quyền của Bộ trưởng (trừ những dự án được giao làm chủ đầu tư). Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả hoạt động CNTT của ngành thông qua chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối, quản lý và giám sát chương trình, nội dung, kế hoạch về CNTT do Bộ triển khai; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai, hiệu quả sử dụng trong quá trình triển khai và sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án.

7.  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng chỉ đạo thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của lãnh đạo Bộ:


a) Xây dựng và triển khai công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Bộ và tạo nền tảng cho Chính phủ điện tử, phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ trưởng;

b) Làm đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, quản lý và xử lý cơ sở dữ liệu phục vụ các nhiệm vụ do Bộ trưởng phân công.

8.   Trình Bộ trưởng phương án đảm bảo và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin và liên lạc phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của ngành và ứng dụng trong công tác giảng dạy và học tập.
 
9.   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, điều hành và duy trì hoạt động của website của Bộ; chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý công tác thông tin tư liệu, thư viện điện tử.

10.  Chủ trì xây dựng tiêu chí đánh giá về hoạt động CNTT đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục và đào tạo; chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện.

11.  Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài xây dựng các đề án, dự án, chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực về CNTT trong ngành giáo dục.

12.  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai chương trình đào tạo và bồi dưỡng về CNTT cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

13.  Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngành về CNTT. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giúp Bộ trưởng chỉ đạo, thẩm định, đánh giá các đề tài, dự án khoa học công nghệ có cấu phần CNTT.

14.  Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ.

15.  Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về chuyển giao công nghệ, tư vấn và xử lý thông tin; đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về CNTT theo quy định của Bộ.

16.  Nhiệm vụ phối hợp:


a) Phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học xây dựng, thẩm định chương trình và sách giáo khoa dạy tin học;

b) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc phân bổ các nguồn vốn sử dụng cho hoạt động ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực CNTT.

17.  Thực hiện quản lý biên chế công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; quản lý tài chính, tài sản, các nguồn lực khác được giao của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục theo ủy quyền của Bộ trưởng.

C. Cơ cấu tổ chức:

1. Cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin gồm có:


a) Các phòng: Văn phòng, Phòng Thông tin quản lý giáo dục, Phòng Mạng giáo dục và website, Phòng Công nghệ giáo dục, Phòng Phát triển nguồn nhân lực CNTT;

b) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Mạng giáo dục và Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

 
2.  Chức năng, nhiệm vụ các Phòng và tổ chức sự nghiệp trực thuộc do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 67

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20082

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2036608

Hình ảnh lễ tổng kết cuộc thi

 

Đăng Nhập